verbindt mensen met hun groene leefomgeving

Kwaliteit natuur & landschap

Laat het pestbosje zijn hart luchten

Opdrachtgever: Veelzijdig Boerenland

Herstel van pest- en geriefbosjes in de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Land van Wijk en Wouden in samenwerking met lokale vrijwilligersgroepen. Het ‘verhaal’ van de bosjes bekender maken bij een breder publiek. Tevens het ontwikkelen van een verdienmodel voor regulier beheer. Bureau Mens&Groen helpt mee bij de inventarisatie van bosjes, het werving deelnemers, interviews met eigenaren, maken beheerplannen, directievoering herstelwerkzaamheden, ontwikkelen verdienmodel. Zie ook de website pestbosjes.

 

Ervenbrochures Utrechtse Waarden

Opdrachtgever:  Platform Utrechtse Waarden

Schrijven van inspirerende ervenborchures voor agrariërs en andere bewoners van het buitengebied van de Lopikerwaard om hen te verleiden tot aanleg en beheer van landschappelijk fraaie erven.

 

Herstel landschap bebouwingslinten Weids Bloemendaal

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen

Herstel en aanleg van landschappelijke beplantingen samen met bewoners van de bebouwingslinten polder Bloemendaal te Waddnxveen in het kader van het Programma Weids Bloemendaal.

 

Wielen, walen

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inventarisatie en beschrijving & beeldmateriaal van de wielen (kolkgaten van dijkdoorbraken) in Nederland. Met aandacht voor historie, landschappelijke- en ecologische waarden. Een spannende speurtocht naar Hollands verleden.

 

Inrichting- en beheerplan Boomgaard de Vries

Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel

Opstellen van een inrichting- en beheerplan voor een historische boomgaard in de kern, met speciale aandacht voor het betrekken van de omgeving c.q. burgerparticipatie.

 

Historische geriefbosjes in het Groene Hart en Midden Delfland

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inventarisatie en datering van historische bosjes in het Groene Hart en Midden Delfland. De bosjes van het Groene Hart zijn inmiddels opgenomen in de kaart Groen Erfgoed Nederland

 

Landschappelijke adviezen gemeente Montfoort

Opdrachtgever: gemeente Montfoort

Diverse landschapsdeskundige adviezen over landschapslementen binnen de gemeente.

 

Advies Bos Spaans Stolwijk

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (Programma Veenweiden)

Advisering ter verhoging van de biodiversiteit van het bos in samenspraak met de eigenaren.

 

Landschappelijk advies Verbreding en demping watergangen Stolwijk

OpdrachtgeverHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 

Landschappelijk advies aanleg koeienpad Stolwijk

Opdrachtgever: agrariër/particulier

 

Inventarisatie gierzwaluwen

Inventarisaties van gierzwaluwen in woonwijken in het kader van de Flora & Faunawet.

Opdrachtgever: Habitus

 

Advies inrichting en beheer natuurvriendelijke oevers

Opdrachtgever: Fjildzaken

 

Inventarisatie natuurmaatregelen bij bio-melkveehouders voor Beter Leven Keurmerk

Opdrachtgever: Dienrenbescherming